ความรู้เกี่ยวกับสินค้า

มาตรฐาน เทปวัดน้ำมัน กับ ค่าคลาดเคลื่อน (Accuracy Standard & Error)

เทปวัดน้ำมัน Sounding Tape เป็นสินค้าควบคุมตาม พรบ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
Weights and Measures Act, B.E.2542 (1999) และ ตาม กฏกระทรวง กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด และ การกำหนดอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด

เทปวัดน้ำมัน Dipping Tape ทุกตัวที่นำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Lufkin (USA) หรือ Richter (Germany) หรือ Bandmab WEISS (Germany) ล้วนแล้วแต่ต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน พรบ. ซึ่งจะต้องส่งไปตรวจสอบที่ สำนักงานกลางชั่งตวงวัด

ในการตรวจ จนท. จะดึงสายเทปวัดน้ำมัน ออกมาวางบนโต๊ะที่ใช้ในการตรวจทีละเส้น หากตัวไหนไม่ผ่าน จนท.จะตัดสายเทปวัด เพื่อทำลายทิ้ง

ภาพเทปวัดน้ำมัน ที่รอตรวจ (Oil gauging Tape waiting for Certify by    Central Bureau of Weight and Measures (Government organization)
ภาพเทปวัดน้ำมัน ที่กำลังรอตรวจ

มาตรฐานการผลิต กับ มาตรฐานที่กำหนดตาม พรบ. มาตราชั่งตวงวัด

  • เทปวัดน้ำมัน Oil gauging tape ยี่ห้อ Lufkin เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา ผลิตตามมาตรฐาน API MPMS ซึ่งกำหนดค่า error ไว้ที่ 0.01% of Scale
  • เทปวัดน้ำมัน Sounding tape ยี่ห้อ Bandmab WEISS ที่นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ผลิตตามมาตรฐาน EU Class II ซึ่งกำหนดค่า error ไว้ที่ 0.3+(0.2 x L)
  • เทปวัดน้ำมัน Dipping tape ยี่ห้อ Richter ที่นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ผลิตตามมาตรฐาน EU Class II ซึ่งกำหนดค่า error ไว้ที่ 0.3+(0.2 x L)
  • ปล. คำว่า Oil Gauging tape, Sounding tape และ Dipping tape คือ ศัพท์เรียกสำหรับ สินค้าตัวเดียวกัน

สินค้าทั้ง 3 ยี่ห้อ เมื่อนำเข้ามาแล้ว ล้วนแต่จะต้องตรวจให้ผ่านด้วยมาตรฐานเดียวกัน นั่นคือ มาตรฐานที่กำหนดไว้ใน พรบ. มาตราชั่งตวงวัด

ชื่อ กฏกระทรวง ที่ระบุรายละเอียดมาตรฐานที่กำหนด และ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ที่มา: เว็บไซท์กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน
ในวงสีแดง เป็นค่า error ที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ใช้สำหรับตรวจสอบเทปวัดน้ำมันที่นำเข้ามาจำหน่าย โดยเทปวัดน้ำมัน จัดเป็น เครื่องวัดชนิดที่ (๑๒) เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบกับลูกดิ่ง ให้มีพิกัดตาม (๖) โดยเริ่มตั้งแต่ ๕ เมตร และ ไม่กิน ๕๐ เมตร และต้องทนแรงดึงได้อย่างน้อยเท่ากับน้ำหนักของลูกดิ่ง

ตัวอย่างการคำนวนค่า error

ตามสูตรคำนวน ใน พรบ. สมมุติ ณ. ความยาว 10 เมตร เมื่อนำเทปวัดน้ำมัน ไปเทียบกับเครื่องวัด Master ที่ได้ Calibrate มาแล้ว จะต้องมีค่า error ไม่เกิน
= 0.3 + ( 0.2 x 10 )
= 0.3 + 2
= 2.3 มม. (ทั้งมากกว่า หรือ น้อยกว่า)

เปรียบเทียบค่า Error ตาม กฎกระทรวง กับ มาตรฐาน EU Class II , API และ JIS standard.
ภาพเปรียบเทียบ ค่า error ตามมาตรฐานต่าง ๆ เปรียบเทียบ ณ. ความยาว ต่าง ๆ กัน

มาตรฐานในการตรวจรับสินค้า ที่กำหนดโดยลูกค้า

จากประสบการณ์ที่ผ่าน พบว่ามีลูกค้าคลังน้ำมันหลายบริษัท จะมีการกำหนดให้เทปวัดน้ำมัน ต้องส่งไปสอบเทียบเพิ่มเติม โดยกำหนดค่า Error ที่ยอมรับได้ไว้ต่ำมาก บางครั้งอ้างอิงจากเครื่องมือชนิดอื่น เช่น เวอร์เนีย หรือ ตลับเมตร และ บางแห่งยังระบุค่าความละเอียดในรายงาน ถึงจุดทศนิยม 3 ตำแหน่ง เช่น ค่าคลาดเคลื่อน 0.005 มม. เป็นต้น

ภาพเปรียบเทียบ สเก็ลวัด สำหรับ เทปวัดน้ำมัน ตลับเมตร และ เวอร์เนีย
ภาพเปรียบเทียบ สเก็ลวัด สำหรับ เทปวัดน้ำมัน ตลับเมตร และ เวอร์เนีย

จากรูปข้างบน จะเห็นได้ว่า เครื่องวัดประเภทเทปวัดน้ำมันนั้น ทั้งทางกฎหมาย ทั้งค่ามาตรฐานผู้ผลิต และ จากลักษณะการใช้งานที่วัดของเหลว หน่วยงานภายในที่มีหน้าที่ตรวจรับ ควรเลือกใช้ค่าความละเอียด, ค่า error ที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการตรวจรับสินค้า แล้วสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนด