ปรัชญาองค์กร
CORPORATE PHILOSOPHY

เราจะทำงานอย่างมีความสุข เพื่อรอยยิ้มของลูกค้า

วิสัยทัศน์ VISION

เราให้บริการ ความสะดวก
กับธุรกิจ Marine, Energy, Offshore Oil & Gas

พันธกิจ MISSION

รวดเร็ว    ผูกใจลูกค้าด้วยการบริการอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพ
ปลอดภัย  มุ่งเน้นความปลอดภัย และ ความสุขในการทำงาน
เป็นธรรม  สร้างคุณค่าให้แก้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม