ขายสมอเรือ พร้อมใบรับรอง Anchor Hall type with Class NK Certificate