ตามที่บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด ได้มีการปรับปรุงนโยบายการรับคืนสินค้า โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งนโยบายการรับคืนสินค้ามีรายละเอียดดังนี้

 

 1. เงื่อนไขการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

กรณีสินค้าที่ส่งไปเกิดความเสียหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า เพื่อแจ้งความจำนงในการขอเปลี่ยนสินค้า หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

 

1.1 ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่

สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน 

สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมถึงป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่าง ๆ ยังคงอยู่ และบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

     a.จัดส่งสินค้าผิดรุ่น สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า

     b.จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

     c.จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า

 

1.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

1.3 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น

1.4 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

 

**หมายเหตุ**

(1) ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ตามช่องทาง Tel. หรือ E-mail ตั้งแต่เวลา 8.00 น.– 17.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

(2) ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้า

(3) สำหรับสินค้าที่มีอาการเสียที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน และหรือไม่แสดงอาการขณะที่ตรวจเช็คเบื้องต้น  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของบริษัทเองเท่านั้น

(4) ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจนเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 15 – 30 วันทำการ

(5) กรณีการสั่งซื้อสินค้าผิดพลาด กรณีสินค้าที่ส่งไปเกิดจากข้อผิดพลาดจากการสั่งซื้อสินค้า ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธในเรื่องการรับสินค้า หรือ การยกเลิกการส่งสินค้าโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า 
ทางบริษัทฯ คิดค่าดำเนินการรับคืนสินค้า 25% ของราคาสินค้าหรือขั้นต่ำ 300 บาท

(6) ก่อนที่จะมีการส่งคืนสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายขาย ทุกกรณีเพื่อขออนุมัติ พนักงานรับส่งสินค้าจะทำการรับคืนสินค้าเมื่อทางฝ่ายจัดส่งสินค้ายอมรับสำหรับการคืนสินค้าเท่านั้น

(7) ทางบริษัทฯ จะไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่มูลค่าการซื้อน้อยกว่า 1,000 บาท

(8) สินค้าบางรายการอาจไม่รับคืน ตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

 

2. เงื่อนไขการคืนเงิน

บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้

2.1 จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้งเปิดใบกำกับภาษี โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 วันทำการ นับจากวันที่อนุมัติการคืน

2.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

 

3. เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของบริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด

 ตามที่บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด ได้มีการปรับปรุงนโยบาย การรับประกันสินค้าโดยจะมีผล ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง ต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบายการการรับประกันสินค้ามีรายละเอียดดังนี้

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกัน

 

การเปลี่ยนสินค้า 

กรณีที่สินค้าที่ได้ซื้อ มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต  สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพ้นกำหนดนี้ บริษัทฯ จะรับเคลมสินค้าตามขั้นตอนปกติ 

 การรับประกันสินค้า

สินค้าทุกชนิด รับประกัน 1ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า จากการใช้งานปกติยกเว้น สินค้าสิ้นเปลือง (ใช้แล้วหมดไป) สินค้าที่มีวันหมดอายุ สินค้าที่มีระบุระยะเวลารับประกันไว้ชัดเจนเป็นอย่างอื่น 

เงื่อนไขการการรับประกันสินค้า:

  1.  ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน   บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
  2.  หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
  3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทฯ
  4.  สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
  5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว

การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข

  1. สินค้าไม่มีใบกำกับภาษีของบริษัทฯ หรือไม่มีสติ๊กเกอร์ของบริษัทฯ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ
  2. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
  3. สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป
  4. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหักเสียหาย การใช้ สายชาร์ตของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น

สถานที่ส่งสินค้าเคลม

บริษัท ชิพเชพ ซี สโตร์ จำกัด
217/1 ซ.7/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
Tel (66-2) 874-1025-9, 427-5078-9 Fax (66-2) 874-1030 (จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.)