Showing all 6 results

เปลือกวอลนัท WALNUT SHELL DRY GRIT #10 1680-2380 MICRON 20KGS

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ถุง

2,570.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart
2,675.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

เปลือกวอลนัท WALNUT SHELL DRY GRIT #14 1190-1680 MICRON 20KGS

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ถุง

2,675.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart

เปลือกวอลนัท WALNUT SHELL DRY GRIT #16 1000-1410 MICRON 20KGS

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ถุง

2,675.00฿ ราคารวม VAT แล้ว Add to cart