Showing 1–24 of 79 results

Show sidebar

ก้ามปูคล้องเชือก Open chock Size 150MM Ref: JIS F-2006

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

2,890.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ก้ามปูคล้องเชือก Open chock Size 200MM Ref: JIS F-2006

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

3,370.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ก้ามปูคล้องเชือก Open chock Size 250MM Ref: JIS F-2006

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

6,740.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ชุดล็อกฝาระวาง 23.32.41 Cross joint wedge assembly (Item No. 12.00)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ชุด

695.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ชุดล็อกฝาระวาง 23.32.50 Quick Acting Cleat Assembly 22x315mm (Item No. 13.00)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ชุด

1,175.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ชุดล็อกฝาระวาง 23.32.51 Quick Acting Cleat Assembly 22x405mm (Item No. 13.01)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

1,285.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ชุดล็อกฝาระวาง 23.32.66 Quick Acting Cleat Assembly 22x180mm (Item No. 13.02)

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ชุด

1,285.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ที่ล็อกโซ่สมอ Chain stopper CB286-84 Size 19-20.5MM

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

7,825.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ที่ล็อกโซ่สมอ Chain stopper CB286-84 Size 22-24MM

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

9,630.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ที่ล็อกโซ่สมอ Chain stopper CB286-84 Size 26-28MM

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

12,040.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ที่ล็อกโซ่สมอ Chain stopper CB286-84 Size 30-32MM

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

14,445.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ที่ล็อกโซ่สมอ Chain stopper CB286-84 Size 34-36MM

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

18,055.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ที่ล็อกโซ่สมอ Chain stopper CB286-84 Size 38-40MM

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

22,150.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ที่ล็อกโซ่สมอ Chain stopper CB286-84 Size 42-44MM

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

28,170.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ที่ล็อกโซ่สมอ Chain stopper CB286-84 Size 46-48MM

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

36,115.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

ที่ล็อคประตูเรือ

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ชุด

1,015.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 160 สำหรับเชือก 20มม. Ref:GB/T554-96, 45kg

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

9,435.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า

พุกผูกเชือกผูกเรือ Bollards type A # 200 สำหรับเชือก 26มม. Ref:GB/T554-96, 80kg

หมายเหตุ ราคาระบุหน้าเว็บเป็นราคา ต่อ ตัว

11,555.00฿ ราคารวม VAT แล้ว หยิบใส่ตะกร้า